fbpx

regulamin wyjazdu mentoring & spa weekend

§1

Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w Mentoring & SPA Weekend zwanym dalej Wyjazdem, który odbywa się w Siedlisku Gaia, Sitno 107A, 83-330 Sitno, zwanym dalej Siedliskiem Gaia.

§2

 1. Organizatorem Wyjazdu jest Anna-Maria Wiśniewska, tel. 693872896, kontakt@annamariawisniewska.pl, zwana dalej: Organizatorką.
 2. Uczestniczkami Wyjazdu mogą być osoby pełnoletnie, przede wszystkim Klientki Organizatorki oraz w drugiej kolejności, Panie, które zaaplikują oraz zostaną przyjęte na Wyjazd, zwane dalej zbiorczo Uczestniczkami.
 3. Organizatorka ustala zasady przyjmowania uczestniczek, zatwierdza listę uczestniczek i zaproszonych gości na Wyjazd.
 4. Organizatorka może odmówić przyjęcia kandydatki na Wyjazd, bez podania powodu, a w szczególności w przypadku:
  • niespełniania przez kandydatkę kryteriów dot. doświadczenia zawodowego,
  • braku miejsc przeznaczonych na Wyjazd,
  • braku terminowej opłaty za Wyjazd przez Uczestnika

§3

 1. Zgłoszenie Uczestniczki na Wyjazd następuje poprzez:
  a) w przypadku Klientki lub osoby, której Organizatorka zaproponuje zniżkę kliencką – wpłatę całości lub 30% kwoty za Wyjazd poprzez stronę https://annamariawisniewska.pl/sklep/mentoringspaweekend/,
  b) w pozostałych przypadkach – zaaplikowanie o możliwość udziału w Wyjeździe poprzez ankietę: https://forms.gle/Rv4XAxnndvB54cf5A
 2. Dopełnienie powyższego oznacza, że Uczestniczka Wyjazdu zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Wyjeździe w Prezentacji PDF oraz na stronie internetowej Organizatorki, warunkami lokalowo-miejscowymi Siedliska Gaia, w którym odbywać się będzie Wyjazd, zapewnionymi atrakcjami, opłatą za Wyjazd i w pełni je akceptuje. Informacje o Siedlisku Gaia: www.siedliskogaia.pl
 3. Opłata za Wyjazd wynosi:
  – 1990 zł – dla Klientek i osób, którym została udostępniona zniżka Kliencka,
  – 2290 zł – dla pozostałych Uczestniczek.
 4. Opłata za wyjazd nie obejmuje transportu do i z Siedliska Gaia, Organizatorka nie zapewnia transportu.
 5. Uczestniczka wnosi opłatę za Wyjazd jednorazowo lub w formie 30-procentowego zadatku. Uczestniczka jest zobowiązana do uiszczenia reszty opłaty za Wyjazd do 14 dni przed wyjazdem na konto bankowe: Santander Bank 72 1090 1102 0000 0001 3005 7862 w tytule przelewu podając „Imię Nazwisko; Mentoring”.
 6. W przypadku konieczności rezygnacji z Wyjazdu z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Organizatorkę nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem Mentoring & SPA Weekendy, w przeciwnym razie deklarująca traci 100% wpłat.
 7. W przypadku powiadomienia wcześniej niż 15 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu, Uczestniczce zwracana jest kwota ponad ustaloną kwotę zadatku (30%), jeśli takową wpłaciła.
 8. Uczestniczki wyjazdu są zobowiązane do wypełniania Ankiety zapoznawczej, na bazie której zostanie im dobrana para mentoringowa. Ankieta zostanie wysłana na maila Uczestniczki w ciągu maksymalnie 5 dni od uiszczenia opłaty (zadatku) za wyjazd. Uczestniczka ma czas do wypełnienie jej do 7 dni przez Wyjazdem, lecz Organizatorka rekomenduje uzupełnienie jej niezwłocznie od otrzymania.

§4

 1. Organizatorka zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania któregoś z punktów programu, zobowiązuje się do zaproponowania równowartościowej atrakcji.
 2. Organizatorka zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu.
 3. W przypadku odwołania Wyjazdu z winy Organizatorki, Organizatorka zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.
 4. W przypadku odwołania Wyjazdu z powodu zdarzeń losowych Organizatorka rości sobie prawo do zwrotu wpłat pomniejszonych o koszty już poniesione.
 5. Jeśli Uczestniczka z jakichkolwiek powodów nie będzie mogła skorzystać z którejkolwiek atrakcji, Organizatorka nie zwraca kosztów z niewykorzystaną aktywność.

§5

 1. W ramach opłaty za Wyjazd uczestniczka ma zagwarantowane:
  • Pełne wyżywienie (od kolacji w piątek do śniadanie w niedzielę)
  • Zakwaterowanie w Siedlisku Gaia w pokojach dwuosobowych
  • Udział w zajęciach mentoringowych i rekreacyjnych.
 2. Uczestniczka ma możliwość noclegu w pokoju jednoosobowym, za dopłatą 150 zł za dobę.

§6

W czasie trwania Wyjazdu Organizatorka nie zapewnia Uczestniczkom ubezpieczenia NNW.

§7

W przypadku zniszczenia lub zagubienia przedmiotu majątku Siedliska Gaia, Organizatorki lub innej Uczestniczki, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestniczka pokrywa szkody na podstawie wystawionej wyceny dokonanej przez Siedlisko Gaia lub Organizatora.

§8

 1. Uczestniczki zakwaterowane w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia Wyjazdu.
 2. Uczestniczki, które zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są zobowiązane niezwłocznie zgłosić je w recepcji Siedliska Gaia, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§9

Organizatorka nie sprawuje pieczy nad Uczestniczkami oraz ich mieniem w trakcie trwania Wyjazdu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Siedlisku Gaia, w którym organizowany jest Wyjazd.

§10

Uczestniczka bierze udział w zajęciach mentoringowych i rekreacyjnych oraz imprezach integracyjnych z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

§11

Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej, zarówno umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestniczka ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§12

W przypadku niepełnego pobytu na Wyjeździe, niewynikającego z winy Organizatora Uczestniczce nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat.

§13

Uczestniczka jest zobowiązana do poinformowania Organizatorki o planowanym wcześniejszym zakończeniu pobytu.

§14

Uczestniczka Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na Wyjazd.

§15

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione.
 2. Uczestniczki przyjmujące osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatorki zostaną ukarane:
  • upomnieniem od Organizatorki,
  • dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizatorka nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§16

Uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wyjazdu Integracyjnego i Regulaminu Siedliska Gaia, w którym organizowany jest Wyjazd. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatorki, nieprzestrzeganie regulaminów, a także za zachowania nieprzystające gościom Uczestniczki mogą zostać ukarane:

 • upomnieniem od Organizatorki,
 • dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizatorka nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§17

 1. Uczestniczka Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promujących Mentoring & SPA Weekend.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
 3. Brak zgody na w.w publikacje powinien być zgłoszony drogą mailową na adres kontakt@annamariawisniewska.pl maksymalnie do 3 dni roboczych poprzedzających wyjazd.

§18

Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja nielegalnych środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, dopalaczy środków psychoaktywnych) przez Uczestniczki Wyjazdu oraz posiadania broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.

§19

 1. Uczestniczka Wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź.zm.).
 2. Uczestniczka przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

§20

Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wyjazdu.

§21

W sprawach spornych decyduje Organizatorka. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Scroll to Top

Kurs online

LinkedIn

w 7 krokach

Anna-Maria Wiśniewska

Jeśli od pracy 1:1 wolisz pracę własnym tempem, sprawdź mój kurs online! Wykorzystaj moc swojej marki do osiągania celów zawodowych.