fbpx

Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu www.annamariawisniewska.pl

I. Informacje Ogólne
1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej www.annamariawisniewska.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Właścicielem serwisu jest Openminded LTD z siedzibą w Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, England o numerze spółki 9431690, a reprezentuje go Anna-Maria Wiśniewska.
3. Słowniczek:
a) Produkt – książka, ebook, kurs, konsultacja i wszystko, co jest dostępne na stronie niezależnie, czy dostępne odpłatnie lub nie, w formie materialnej czy cyfrowej.
b) Użytkownik – osoba dokonująca zakupu produktu lub korzystająca z produktu bezpłatnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
c) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

II. Produkty płatne
1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.

III. Dokonywanie zakupów
1. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
2. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem: https://annamariawisniewska.pl 
3. Aby zakupić Produkt należy:
a) wybrać Produkt, który chce się kupić,
b) uzupełnić formularz zamówienia,
c) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt,
d) dokonać płatności.
Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i skutkuje zawarciem umowy.

IV. Dostawa
1. Zakupiony przez Użytkownika Produkt:
a) jeśli będzie produktem online, zostanie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu,
b) jeśli będzie produktem fizycznym – zostanie dostarczony Użytkownikowi maksymalnie 72 h od chwili płatności na adres wskazany w formularzu zamówienia,
c) jeśli będą to wszelkiej maści konsultacje i inne Produkty wymagające zaangażowania Właściciela serwisu – zostaną one przeprowadzone po wcześniejszym ustaleniu procesu pracy z Użytkownikiem.
2. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

V. Reklamacje/odstąpienie od umowy
1. Użytkownik może odstąpić od umowy/składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów.
2. Odstąpienie od umowy/Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@annamariawisniewska.pl.
3. Odstąpienie od umowy/Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot odstąpienia od umowy/reklamacji oraz żądania związane z nią. W przypadku otrzymania niekompletnej prośby o odstąpienia od umowy/reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia odstąpienia od umowy/reklamacji bez rozpoznania.
4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje odstąpienie od umowy/reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wraz z danymi do zwrotu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy/reklamowania Produktów fizycznych, produkty te nie mogą nosić znaków użytkowania. Do przeprowadzenia rozpoznania Użytkownik winien jest sporządzić dokładną dokumentację fotograficzną produktu i wysłać ją wraz z informacją o rezygnacji/reklamacji na adres kontakt@annamariawisniewska.pl.
6. Rezygnacja/reklamacja może nie zostać przyjęta, jeśli produkt nosi ślady użytkowania.
7. Postanowienia dot. prawa odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.
8. Podstawą reklamacji mogą być wady produktu, które należy wskazać.

VI. Kiedy i jak mogę odstąpić od umowy?
3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane w pkt. V. 6 i 7., Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail na adres kontakt@annamariawisniewska.pl (Przykładowa treść: Odstępuję od umowy zawartej w dniu …. Dotyczącej zakupu produktu/świadczeniu usług …. opisać czego dotyczy umowa; ……… wskaż datę, imię, nazwisko/inne dane identyfikacyjne).

VII. Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności (nie wlicza się w to kosztu przesyłki), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2. Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne będzie uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś o odstąpieniu od niniejszej umowy.

VIII. Newsletter
Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcy, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Openminded Ltd bądź inny podmiot, od którego Openminded Ltd udzielił licencji. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
5. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.
6. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
d) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
8. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności

Przewiń do góry

Kurs online

LinkedIn

w 7 krokach

Anna-Maria Wiśniewska

Jeśli od pracy 1:1 wolisz pracę własnym tempem, sprawdź mój kurs online! Wykorzystaj moc swojej marki do osiągania celów zawodowych.